[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลปากกาง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ลิงค์แนะนำ
ลิงค์ภายใน


  
วิสัยทัศน์การพัฒนา  
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลปากกาง
                  
“ปากกางน่าอยู่   เชิดชูวัฒนธรรม นำสิ่งแวดล้อม มีเศรษฐกิจพอเพียง”
 
คำขวัญตำบลปากกาง
“ธรรมชาติน่าชม  น้ำแม่ยมไหลผ่าน  กล่าวขานส้มพุทรา  งามตาพระธาตุคู่ขวัญ ล้วนแหล่งวัฒนธรรม”
 
พันธกิจ
         ด้านเศรษฐกิจ
  1.ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชน ให้สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้
                   2.ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตร
                   3.สนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อจำหน่ายสร้างมูลค่าให้สินค้า
          ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                   1.จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับการเกษตรและครัวเรือน
                   2.ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย
          ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                   1.บริหารจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความเข้มแข็ง
                   2.พัฒนาระบบเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติต่างๆ
          ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด
                   1.รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษและปัญหาของยาเสพติด
                   2.สร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน
          ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
                   1.ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและ
                       ผู้สูงอายุผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
                   2. ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
                   3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
                   4.ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างจิตสำนึกสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
          ด้านการศึกษา
                   1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
                   2.จัดหาอุปกรณ์การศึกษาที่มีคุณภาพ
          ด้านบริหารจัดการ
                   1.บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
                   2.สรรหา พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรม
 
 
 
          ด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
                    1.ปรับปรุง พัฒนา ระบบงาน อาคารสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เพียงพอมี
                         ประสิทธิภาพและทันสมัย
          ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
                   1.บริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน ทุกภาคส่วน
                   2.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
 
 
 
 
นโยบายผู้บริหารเทศบาลตำบลปากกาง
1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1ปรับปรุงระบบประปา  โดยมุ่งเน้นให้มีน้ำประปาที่สะอาด  เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน ทุกครัวเรือน  ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบประปาเดิมให้ดีมีมาตรฐาน
           1.2 มุ่งเน้นการก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม  ถนน สะพาน 
รางระบายน้ำ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล   ถนนทุกสายต้องได้มาตรฐาน 
การสัญจร ไป  มา  สะดวก  คล่องตัว  ปลอดภัย  และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวถนนทุกสาย  โดยการปลูกต้นไม้  จัดสร้างสาธารณูปโภค  เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  อย่างทั่วถึง 
          1.3ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสวนสาธารณะให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬาและพักผ่อน
หย่อนใจ                                                                         
2.ด้านการศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี
           2.1ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษา ในระดับต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ให้มีการจัดการเรียน
การสอน  ให้ดียิ่งขึ้น  สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน  ให้มีคุณภาพ
เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน   และส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนทุกวัยให้มีความรู้มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่ดี
           2.2พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ให้สมบูรณ์แบบ   มีขีดความสามารถทัดเทียมกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่น ๆ   
           2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ   อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี  เช่น  งานประเพณีในท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทง งานประจำปีให้มีความยั่งยืน
สืบไป       
           2.4ส่งเสริม  สนับสนุนบำรุงศูนย์รวมผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่จัดตั้งขึ้นโดยมี รูปแบบ เนื้อหาให้เป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
           2.5ส่งเสริมด้านการฝึกภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษ  ให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ในเทศบาลตำบลปากกางได้ใช้ภาษาสื่อสารกับชาวต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กับประชาคมอาเซียน


  3.ด้านเศรษฐกิจ 
                   3.1ส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได้ของครัวเรือน   และส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสามารถหาและเพิ่มรายได้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
          3.2 ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดทำเกษตรกรรม ตามแนวทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช    และเกษตรอินทรีย์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตร  ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิต 
            3.3ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานอุดหนุนจัดหางบประมาณ จัดหาวิทยากรในท้องถิ่นและจากแหล่งต่างๆให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปากกาง    เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
           3.4 ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานหาแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ เช่น ผักผลไม้ พุทรา     ส้มและรวมทั้งผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
 
           4.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
            4.1ส่งเสริมรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อย  ของชุมชน รักษาความสะอาด  และการกำจัดแก้ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย หมอกควันมลพิษอย่างถูกวิธี
            4.2ดูแลส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัยของประชาชน โดยประสานงานร่วมกับทางโรงพยาบาล และหน่วยงานทางสาธารณสุขให้ประชาชน มีร่างกาย จิตใจ สมบูรณ์  แข็งแรง จัดหาเครื่องออกกำลังกายให้เพียงพอแก่ ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
            4.3ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ดีอยู่แล้วให้คงอยู่ และส่งเสริมพัฒนาแก้ไขให้ดีขึ้น โดยสนับสนุนการจัดสร้างสวนส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชน    
          5.ด้านการกีฬาและนันทนาการ
          5.1ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน  ประชาชน ผู้สูงอายุ 
เพื่อให้ประชาชนทุกระดับ  มีโอกาสได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี   
          5.2ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลปากกางให้ได้มาตรฐาน  มีอุปกรณ์ในการเล่นอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
 
          6.ด้านสังคม และสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
          6.1 ส่งเสริมดูแลสวัสดิการให้กับประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย  ทุกกลุ่มอายุ   เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี   และสามารถพึ่งตนเองได้  จัดให้มีรถรับ – ส่งประชาชน ผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินไปโรงพยาบาล  รวมทั้งส่งเสริมให้แม่ได้รับการดูแลลูกตั้งแต่ในครรภ์จนถึงคลอด
          6.2 ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ จะได้รับเบี้ยยังชีพ  ตามหลักเกณฑ์นโยบายของรัฐบาลทุกคน และทั่วถึง
          6.3 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น อปพร.ตำรวจบ้าน อสม.ประจำตำบลให้ได้ร่วมกิจกรรม อย่างเข้มแข็งและส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการในการปฏิบัติงาน อย่างเหมาะสม      
          6.4 ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และให้ความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนรณรงค์สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้  
          6.5 จัดให้มีการอบรม  สัมมนา  ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานนอกสถานที่  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านอาชีพ  และประสบการณ์   แก่กลุ่มอาชีพ   กลุ่มสตรี  ผู้นำชุมชน   และในการพัฒนาบุคลากรของพนักงานเทศบาล 
 
7.ด้านการเมือง   การบริหาร  
          7.1 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  โดยยึดหลักการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากกาง
          7.2 เสริมสร้าง พัฒนา ศักยภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลปากกาง    ปรับปรุงสถานที่ทำงาน อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการประชาชน  ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  เป็นธรรมและทั่วถึง
          7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทำแผนพัฒนา  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  การจัดซื้อ/จัดจ้าง   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
          7.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง สนับสนุนการศึกษาต่อ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
การศึกษาอบรม หลักสูตรต่าง ๆเพื่อรองรับการบริการในแต่ละด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
         7.5 ส่งเสริม  สนับสนุน กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร ภายใต้
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในระบอบสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของภาคประชาสังคม
          นโยบาย ทั้ง 7ประการนี้  ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน และเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ในตำบลปากกาง  ดังนั้น   การดำเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการ   สามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่มีอยู่ทั้ง  7  ประการ   และปัจจัยที่สำคัญคือ   การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน    ที่จะต้องช่วยกันเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง  ซึงการดำเนินการต่างๆ จะให้สอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย และเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน