ชื่อ - นามสกุล :นางกมลรัตน์ ชลอมเพชร
ตำแหน่ง :ประธานสภาเทศบาลตำบลปากกาง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานสภา