ชื่อ - นามสกุล :นายภาสกร ผูกพันธุ์
ตำแหน่ง :นักพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :