ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเยาวเรศ แสงสว่าง
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :